Fortsæt til hovedindholdet
viborgstift.dk
Valg
Stiftsrådet

Valg til Stiftsråd og Provstiudvalg

I efteråret 2021 er der valg til stiftsrådet og til provstiudvalget. Her kan du læse mere om hvad det er et stiftsråd og et provstiudvalg laver.

STIFTSRÅD

Hvad er et stiftsråd?

I hvert stift er der et stiftsråd. Stiftsrådet består af biskoppen og domprovsten, som begge er fødte medlemmer, en repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster og en menighedsrepræsentant fra hvert provsti.

Stiftsrådets medlemmer vælges hvert fjerde år samtidig med valg til provstiudvalget.

Her kan du få et overblik over Viborg Stifts geografi. Kør musen henover kortet så dukker sognene op og du kan klikke dig videre til sogn.dk´s beskrivelse af sognet. Det er også muligt at zoome ind på kortet for at få et tættere kig på kortet. Når du zoomer længere ind på kortet dukker alle sognenavne også op.

Stiftsrådets opgaver

Stiftsrådet bestyrer kirkernes og præsteembedernes kapitaler på vegne af menighedsrådene ud fra den lånepolitik, som er vedtaget i stiftsrådet.

Stiftsrådet rådgiver biskoppen om kirkelige forhold der har betydning for stiftet som helhed,

Rådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende det gejstlige tilsyn med enkelte præster og menigheder.

Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur. Om der skal nedsættes et særskilt udvalg til at varetage det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.

Stiftsrådet fastlægger udskrivningsbeløbet for det bindende stiftsbidrag og disponerer over hvordan beløbet skal anvendelse på forskellige kirkelige aktiviteter i stiftet. Bidraget kan bruges til aktiviteter inden for følgende områder:

• Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster

• Formidling af kristendom

• Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende

Stiftsrådets daglige arbejde understøttes af stiftsadministrationen.

Folder om stifterne i Danmark


PROVSTIUDVALG

Stiftsråds møde

Hvad er et provstiudvalg?

I hvert provsti er der et provstiudvalg. Provstiudvalget består af provsten, som er født medlem, 4-8 læge medlemmer og en repræsentant for provstiets præster. Provsten er forretningsførende medlem.

Provstiudvalgets medlemmer vælges af menighedsrådsmedlemmerne i provstiet hvert 4. år. Samtidig vælges en repræsentant for provstiet til stiftsrådet.

Provstiudvalgets opgaver

Provstiudvalgets vigtigste opgave er at forvalte kirkens lokale økonomi dvs. kirkeskatten i kommunen. Provstiudvalget fordeler således kirkeskatten mellem sognene på baggrund af budgetlægningen, som sker i tæt dialog med menighedsrådene ved budgetsamrådet.

Budgetsamrådet afholdes som et offentligt tilgængeligt møde, hvor provstiudvalgets beslutning om prioritering af bevillinger til kirkekassernes drift og anlæg fremlægges for menighedsrådene. Samtidig er der på budgetsamrådet mulighed for at drøfte tværgående emner med menighedsrådene, fx samarbejdsopgaver i provstiet.

Provstiudvalget rådgiver og vejleder menighedsrådene i menighedsrådsarbejdet generelt og skal godkende menighedsrådenes budgetter og regnskaber, beslutninger om køb og salg af fast ejendom samt vedtægter og takster for kirkegårdene.

Provstiudvalget skal udtale sig i sager, hvor menighedsrådet ønsker at opføre eller nedrive ejendomme og ved istandsættelses- og ombygningsarbejder, der kræver Stiftsøvrighedens godkendelse.

Provsten fører tilsyn med vedligeholdelse af provstiets kirker, præsteboliger og øvrige bygninger.

Provstiudvalget er desuden klageinstans på en række områder inden for den folkekirkelige forvaltning og har udtaleret og -pligt over for biskoppen, stiftsøvrigheden og Kirkeministeriet.

Tre lytter interesseret

Kontakt

Du er også altid velkommen til at kontakte os på Viborg Stiftsadministration enten på mail: kmvibkm.dk eller tlf. 8662 0911 for  yderligere information.

FAQ

Spørgsmål og svar om valg til stiftsråd og provstiudvalg

FAQ om valg

Spørgsmål og svar til bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd 2025.

Kontakt stiftet, hvis I har behov for hjælp.

FAQ

Indkaldelse af valgmenigheder

 • Provstiudvalget skal indkalde de valgmenigheds-repræsentanter, der tiltræder menighedsrådet i tilfælde, hvor valgmenigheden benytter en sognemenigheds kirke.
 • Repræsentanten har stemmeret.
 • Valgmenigheder skal indkaldes, hvis de anvender en folkekirke.
 • De, der anvender deres egen kirke, skal ikke indkaldes

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 4
 • § 6, stk. 3
 • Menighedsrådslovens § 4 
FAQ

Indkaldelse af stiftsvikarer og indkaldelse af funktionspræster (præster som er ansat til at være præst på særlige områder, fx hospitalspræst, hjemmeplejepræster, fængselspræst, gadepræst mv.)

Afgørende er, om de er fastansat.

 • Stiftsvikarer skal indkaldes.
 • Funktionspræster uden tilknytning til et sogn skal ikke indkaldes.
 • Funktionspræster med tilknytning til et sogn (uanset procentsats) skal indkaldes.

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 6, stk. 3
FAQ

Redegørelse på det offentlige møde

Redegørelsen om stiftsrådets og provstiudvalgets virksomhed er en generel forklaring om, hvad I sidder med. I kan på stiftets hjemmeside finde elektroniske foldere, som I kan henvise til:

OBS: Hvis I ønsker fysiske eksemplarer af folderne, kan I kontakte stiftet, som har fået udfærdiget fysiske eksemplarer af folderne.

 

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 6, stk. 4, nr. 2 og 3
FAQ

Valgbestyrelsen - sammensætning

 • Der skal være tre medlemmer i valgbestyrelsen.
 • Hvis provsten er valgt til valgbestyrelsen, så skal der vælges to medlemmer ud over provsten.
 • Provsten er født sekretær, uanset om provsten bliver valgt til valgbestyrelsen eller ej.
 • Valgbestyrelsen har ansvar for valg af menighedsrepræsentanter og valg af præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 7
 • § 6, stk. 4, nr. 6
FAQ

Præsterepræsentanter til stiftsrådet – Valgret og valgbarhed

 • Alle præster ”ansat” i stiftet har valgret og er valgbare til stiftsrådet – bortset fra domprovsten, der som født medlem ikke er valgbar, men har valgret.
 • Kredsen omfatter alle præster ansat i stiftet uanset ansættelsens længde og uanset, om vedkommende er ansat i et pastorat eller ved en institution.
 • Ulønnede hjælpepræster har valgret og er valgbare.
 • Såvel sygemeldte præster, præster på studieorlov, konstituerede præster, konstituerede emeriti og mulige andre ansatte præster har valgret og er valgbare.
 • Provster opfylder også betingelserne for valgret og valgbarhed som præsterepræsentant.
 • Valgmenighedspræster har ikke stemmeret og er ikke valgbare som præsterepræsentant til stiftsrådet

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 5, stk. 2
FAQ

Valgret til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster

 • Valgret til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster har alle sognepræster, der er ”fastansat” i provstiet. Valgbar til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster er enhver sognepræst, der er fastansat i provstiet.
 • Uanset om de er på orlov eller er sygemeldte, er deres ansættelsesforhold jo uændret, og de er således fortsat fastansat i deres stilling under deres orlov.
 • Hvis en præst er sygemeldt, er præsten fritaget fra at møde på arbejde, men det udelukker ikke, at præsten deltager i et møde.
 • Sygemeldte præster kan stemme, så længe deres ansættelseskontrakt ikke er tidsbegrænset, da de i disse tilfælde må anses som fastansatte på lige fod med andre præster.

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 4, stk. 3
FAQ

Valg af provsterepræsentant til stiftsrådet

 • Valgbar er alle provster – bortset fra domprovsten, der er født medlem af stiftsrådet. Valgret har alle provster – også domprovsten.

 

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 5, stk. 3
FAQ

Må orlovshavende MR-medlemmer stemme ved pkt. 5 og 6 på dagsordenen for det offentlige møde?

I bekendtgørelsens § 6, stk. 5 står blot:

 • ’’Ved afstemning om det i dagsordenens pkt. 5 nævnte spørgsmål er det alene medlemmer af menighedsrådene og valgmenighedsrepræsentanter, der er stemmeberettigede. Ved afstemning om de i dagsordenens pkt. 6 nævnte spørgsmål er det alene medlemmer af menighedsrådene, der er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.’’
 • I og med dette ikke er videre behandlet i bekendtgørelsen må vi falde tilbage på reglerne i Menighedsrådsloven ift. definition af, hvem der er ’’medlemmer af menighedsrådet’’
 • Dette må medføre, at medlemmer under orlov ikke kan stemme, idet medlemmer under orlov udtræder af rådet, indtil medlemmet på ny kan varetage sit hverv i menighedsrådet jf. 13 i Menighedsrådsloven.

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 6, stk. 5, og
 • § 13 (MRL)
FAQ

Frist for opfyldelse af betingelserne om valgbarhed og valgret

 • Kandidaterne skal opfylde valgrets- og valgbarhedsbetingelserne senest samme dag, hvor fristen for afhjælpning af mangler ved indleverede kandidatlister udløber.
 • Valgrets- og valgbarhedsbetingelserne om alder og bopæl i riget skal dog først være opfyldt på valgdagen.
 • Stemmeret skal afgøres ud fra om den består på valgdagen – hvilken ikke er én fastlagt dag ved dette valg. Der er der jo en valgperiode i stedet for en valgdag, som er garanteret til at vare mellem 13. september til 18. oktober 2021. Valgdagen bliver så den dag præsten sætter sit kryds.

 

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 4 og 5
FAQ

Stillere

 • Der skal ikke længere være stillere for kandidatlisterne.
FAQ

Stemmesedler - Skabelon

 • Der er ikke skabeloner, men man kan nøjes med at oprette et dokument med to kolonner på: Én til kandidaternes navne og én til at sætte kryds i.

 

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 14, stk. 1
 • § 21
 • § 28, stk. 1
FAQ

Stemmesedler - Farver

Der skal være forskel på farverne på stemmesedlerne alt efter, hvilke valg der er tale om:

 • Valg af menighedsrepræsentanter til provstiudvalg – Hvid
 • Valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd – Gul
 • Valg af præsterepræsentant til stiftsråd – Lyseblå

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 14, stk. 2
 • § 21
 • § 28, stk. 2
FAQ

Stedfortrædere

 • Stedfortræderne behøver ikke at have været opført på kandidatlisten, men skal opfylde betingelserne for at være valgbar.
 • Man kan på valgaftenen godt finde stedfortrædere. Men kommer der nogen efterfølgende og siger, at det ikke er sådan, de ønsker at vælge deres repræsentant, kan man ikke nægte dem det, da der er deres ret efter lovgivningen.

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 12, stk. 2
 • § 19, stk. 2
 • § 26, stk. 2
 • § 34, stk. 2
FAQ

Præst ansat i valgperioden

 • Præster ansat efter udsendelse af stemmemateriale, men før stemmefristen, har stemmeret. Præsten skal have materialet tilsendt, når ansættelsen er gået i gang, men ikke før.

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 5, stk. 2
 • § 28, stk. 3
FAQ

Præst stopper i valgperioden

 • En præst, der stopper efter udsendelse af stemmemateriale, har ret til at afgive stemme til og med sidste arbejdsdag.
 • Blot stemmen er afsendt inden da, og inden for stemmefristen, skal den typisk tælle med, selvom stemmen modtages efter, at præsten har stoppet sin ansættelse.
 • Det vil være en konkret vurdering, om man kan sandsynliggøre, at stemmen var afgivet, inden ansættelsesforholdets afslutning.

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 5, stk. 2
 • § 28, stk. 3.
FAQ

Præsterepræsentanter til stiftsråd - Ikke nok valgte

 • Når der er modtaget 2 kandidatlister med kun 1 kandidat på hver, er stiftsrådet ikke et fuldtalligt.
 • Da der er indleveret to kandidatlister, skal der som udgangspunkt afholdes afstemningsvalg. Er der på de indleverede kandidatlister tilsammen alene anført 2 kandidater, er disse sikret valg uanset afstemning.
 • Ministeriet kan tillade, at afstemningsvalget aflyses.
 • Ministeriet kan tillade, at der afholdes udfyldningsvalg eller at dette undlades. Stiftsrådets begrundede ansøgning skal sendes til ministeriet umiddelbart efter funktionsperiodens start og være ledsaget af en udtalelse fra valgbestyrelsen og biskoppen.

Bekendtgørelse om valg til provstiudvalg og stiftsråd

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Lov om folkekirkens økonomi

 • § 37 og lov om folkekirkens økonomi § 23, stk. 1 og stk. 5