Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Stiftsrådets forretningsorden
Stiftsrådsmøde

Forretningsorden

for Stiftsrådet for Viborg Stift


§ 1. Stiftsrådet er nedsat i henhold til kapitel 5 a i Lovbekendtgørelse om folkekirkens økonomi herefter Økonomiloven (Aktuel LBK nr. 95 af 29. januar 2020).

Stk. 2. Forretningsordenen er fastsat af stiftsrådet i henhold til Økonomilovens § 23, stk. 11.

Formål

§ 2. Stiftsrådets formål er ved et samvirke mellem valgte menighedsrepræsentanter, biskoppen, provster og præster at skabe gode rammer for kirkelivet i stiftet og fremme dialogen mellem valgte menighedsrepræsentanter og gejstlige på stiftsplan.

Opgaver og kompetencer

§ 3. Stiftsrådet fastlægger udskrivningsprocenten for det i økonomilovens § 23 a nævnte bindende stiftsbidrag, disponerer over beløbets anvendelse på de i loven nævnte kirkelige aktiviteter på stiftsniveau samt aflægger regnskab m.m. for stiftsbidraget i henhold til kirkeministeriets forskrifter.

Stk. 2. Stiftsrådet varetager forvaltningen af stiftsmidlerne, herunder aflæggelse af regnskab m.m. i henhold til kirkeministeriets forskrifter. Stiftsrådet fastsætter endvidere en politik for udlån af stiftsmidlerne indenfor rammerne af kirkeministeriets forskrifter. 

Stk. 3. Stiftsrådet rådgiver biskoppen om kirkelige forhold af betydning for stiftet som helhed, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold. Rådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende det gejstlige tilsyn med enkelte præster og menigheder.

 Stk. 4. Stiftsrådet kan på eget initiativ tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.

Stk. 5. Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og nedsætter udvalg.

Stk. 6. Stiftsrådet vælger en repræsentant for et år ad gangen til at deltage i de af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden indkaldte budgetsamråd. 

Stk. 7. Hvis Viborg Stiftsråd deltager i den fælles kapitalforvaltning på landsplan skal der ligeledes vælges en repræsentant og en suppleant til bestyrelsen for stifternes kapitalforvaltning. Valget er gældende i stiftsrådets funktionsperiode.

Stk. 8. Stiftsrådet vælger en repræsentant til Det Mellemkirkelige Råd. Valget er gældende i stiftsrådets funktionsperiode.

Stk. 9. Stiftsrådet afgiver høringssvar i forbindelse med fastlæggelse af provstestillinger.

Stk. 10. Stiftsrådet varetager i øvrigt de opgaver som stiftsrådet er tillagt ifølge gældende regler.

Konstituerende møde

§ 4. Biskoppen indkalder stiftsrådet til det konstituerende møde snarest efter at stiftet har fået underretning om resultatet af valgene til stiftsrådet. 

Stk. 2.  På dette møde vælges formand og næstformand ved skriftlig afstemning. Kun læge medlemmer er valgbare. Valget er gyldigt for et år ad gangen.

Medlemmer

§ 5. Stiftsrådet består af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant for hvert provsti.

 

Yderligere deltagere

§ 6. Stiftsrådet kan indbyde andre til at deltage i stiftsrådets møder som observatører. 

Stk. 2. Observatørerne kan anmode om at sager sættes på dagsordenen samt deltage i stiftsrådets drøftelser, hvorimod de ikke har stemmeret. 

Stk. 3. Stiftsrådet kan endvidere vælge at indkalde eksterne deltagere til de enkelte møder som f.eks. oplægsholdere eller stiftsudvalg.

Stk. 4.  Stiftsadministrationen deltager i møderne i nødvendigt omfang. 

Stedfortræder

§ 7. En stedfortræder indtræder i stiftsrådet, når et medlem dør eller udtræder af udvalget.

Stk. 2. Formanden indkalder stedfortræder, når formanden har fået kendskab eller meddelelse om, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst to måneder på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lign. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder stedfortræderen af stiftsrådet.

Stk. 3. Formanden kan ved et medlems lovlige forfald indkalde stedfortræder, selvom forhindringen forventes at vare kortere end to måneder. 

Stk. 4. Stedfortræder skal indkaldes ved forfald til 

  • det konstituerende møde
  • det møde, hvor der vælges formand, næstformand og repræsentanter til budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden og den fælles kapitalforvaltning
  • det møde hvor stiftsrådet faslægger størrelsen af det bindende stiftsbidrag for det kommende år
  • det møde hvor stiftsrådet fastlægger det endelige budget for det bindende stiftsbidrag
  • møder hvor der træffes væsentlige beslutninger i forbindelse med bestyrelsen af kirkernes og præsteembedernes kapitaler. 

Stk. 5. Herudover har et medlem ret til - til enhver tid - at bede stiftsadministrationen om at indkalde medlemmets stedfortræder til andre møde, hvor medlemmet ikke selv har mulighed for at deltage.

Stk. 6. Der kan ikke gives medlemmerne af stiftsrådet orlov. 

Møder

§ 8. Stiftsrådet afholder som udgangspunkt 4 møder årligt. 

Stk. 1. Stiftsrådet vælger hvert år på det sidste møde formand og næstformand ved skriftlig afstemning. Kun læge medlemmer er valgbare. Valget er gyldigt for et år ad gangen.

Stk. 2. De 4 årlige møder fastsættes for ét år ad gangen, og på det sidste møde i året med mindre der er tale om et valgår.

Stk. 3. Ekstraordinære møder skal afholdes når stiftsrådets formand, biskoppen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne bekendtgøres så vidt muligt forud med 8 dages varsel. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 4. Møderne er offentlige, men stiftsrådet kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre.

Stk. 5. Stiftsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 6. Stiftsrådet træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, og der stemmes således at det fremgår af protokollen hvordan det enkelte medlem har stemt. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet. Ved pligtmæssige afgørelser foretages i tilfælde af stemmelighed på ny en afstemning. I tilfælde af fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 7. Stiftsrådet træffer beslutninger i møder. 

Mødeledelse

§ 9. Stiftsrådets formand leder møderne og afstemningerne. Ved formandens forfald ledes møderne af næstformanden.

Stk. 2. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Dagsorden og beslutningsreferat for møderne

 § 10.

Stk. 1. Formanden udarbejder i samarbejde med biskoppen og næstformanden et udkast til dagsorden til hvert ordinært møde en dagsorden forud for hvert møde, og sørger for, at den er mødedeltagerne i hænde senest 8 dage forud for mødet. 

Formandskabet, bestående af formand, næstformand og biskop, påfører punkterne på dagsordenen deres indstilling til brug for mødet. 

For at et punkt skal kunne komme på dagsordenen skal det være stiftsadministrationen i hænde senest 14 dage før et stiftsrådsmøde. 

Stk. 2. Alle medlemmer af stiftsrådet har ret til at få sat punkter til behandling på dagsorden. Det er formanden, der bestemmer, i hvilken rækkefølge punkterne skal behandles. Sådanne punkter skal være administrationen i hænde 14 dage før næste stiftsrådsmøde.

Stk.3. Stiftsrådets beslutninger føres til protokol og underskrives ved mødets afslutning af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.

Stk. 4. Stiftsadministrationen sørger for, at protokollen, med de begrænsninger der følger af lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt m.v., bliver lagt på stiftets hjemmeside senest en uge efter mødets afholdelse.

Forvaltning

§ 11. Stiftsrådet træffer beslutning om forvaltningspraksis inden for stiftsrådets kompetence, herunder forvaltningspraksis for udmøntning af stiftsbidraget og administrationen af stiftsmidlerne. 

§ 12. Stiftsadministrationen varetager sekretariatsfunktionen for stiftsrådet og bistår stiftsrådet med varetagelse af stiftsrådets opgaver efter dets nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Biskoppen er forretningsfører for stiftsrådet, og kan således afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges stiftsrådet til efterretning på næste møde.

Stk.3. Stiftsrådet kan i øvrigt bemyndige biskoppen til at ekspedere en konkret sag eller bestemte arter af sager efter udvalgets nærmere vedtagelse.

Stk. 4. Stiftsrådet er i sin forvaltningsvirksomhed underlagt forvaltningslovens almindelige regler, herunder reglerne om habilitet. 

Stk. 5. Stiftsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at den pågældende er inhabil i forhold til at deltage i Stiftsrådets forhandling og afstemning om en sag. Det pågældende medlem kan selv deltage i forhandlingen og afstemningen om, hvorvidt vedkommende er inhabil.

Ændringer i forretningsordenen

§ 13. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen kan kun ske efter beslutning af stiftsrådet ved almindeligt stemmeflertal.

Funktionsperiode

§ 14. Stiftsrådets funktionsperiode er 4 år.

Et nytiltrådt stiftsråd forelægges den gældende forretningsorden til godkendelse på 2. eller 3. møde efter nyvalg.

Forretningsordenens offentliggørelse

§ 15. Stiftsrådet skal offentliggøre stiftsrådets forretningsorden på stiftets hjemmeside


(vedtaget første gang den 4. september 2014 og senest på Stiftsrådsmøde den 28. maj 2024)