Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Rejseudgifter og diæter
Sporskifte

Rejseudgifter og diæter

BLANKET

Hent blanket til brug for befordringsgodtgørelse og diæter 2024, opdateret med nye satser pr. 1. januar 2024

 

Af hensyn til budgetopfølgning på de enkelte udvalg bedes afregning gerne fremsendt efter hvert møde.

Bekendtgørelse

om diæter og befordringsgodtgørelse (diætbekendtgørelsen)

Ny "Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger" træder i kraft den 3. december 2016.

Af væsentlige ændringer fremhæves følgende:

  • På baggrund af høringssvarene er det blevet tilføjet, at der ydes diæter og befordringsgodtgørelse til valgte menighedsrådsmedlemmer, der deltager i forhandlingssager ved for eksempel overenskomstbrud og mæglingsmøder, hvor menighedsråd af stift, Kirkeministeriet eller Moderniseringsstyrelsen er anmodet om at deltage.
  • Det er blevet præciseret, at der udbetales tjenesterejseaftalens lave sats for befordringsgodtgørelse ved varetagelse af frivillige hverv.
  • Der er indført en ny regulering og forhøjelse af honoraret til den af provstiudvalget udpegede bygningskyndige for deltagelse i provstesyn over kirke og kirkegård. Honoraret følger fremover den samme sats og årlige regulering, som gælder for folkekirkens øvrige konsulenter.
  • Stiftsudvalg erstattes af stiftsråd, og under dette er tilføjet bestemmelser om diæter og befordringsgodtgørelse ved deltagelse i budgetsamråd indkaldt af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden samt de af stiftsrådet nedsatte udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.