Fortsæt til hovedindholdet
Psykisk arbejdsmiljø
Udvalgsstruktur - generelt

Udvalgsstruktur

Indledning

I henhold til Lov om folkekirkens økonomi kan Stiftsrådet træffe beslutning om brug af det bindende stiftsbidrag:

§ 23 a. Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige 1 pct. af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Stk. 2. Bidraget anvendes efter stiftsrådets beslutning og kan bruges til følgende aktiviteter:

1) Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster.

2) Formidling af kristendom.

3) Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.

Stk. 3. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler om det bindende bidrag for så vidt angår budget, regnskab m.v.

Stk. 4. Stiftsrådet har til opgave på menighedsrådenes vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler. Gravstedskapitaler udbetales til kirkekasserne efter et serieprincip.

Stk. 5. Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler om kapitalernes bestyrelse, herunder om stiftsrådets aflæggelse af regnskab m.v. Udgifterne til bestyrelse af kapitalerne afholdes efter ministeren for ligestilling og kirkes bestemmelse af de indtægter, der er forbundet med kapitalforvaltningen.

Stk. 6. Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og bestemmer herunder, hvorvidt der skal nedsættes et særskilt udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.

Derfor er der i Viborg Stift følgende stiftsudvalg pr. 1. april 2013:

  • Stiftsudvalg for diakoni (oprettet foråret 2009)
  • Stiftsudvalg for gudstjeneste og forkyndelse (oprettet 2009)
  • Stiftsudvalg for medier og kommunikation (oprettet 2013)
  • Stiftsudvalg for det mellemkirkelige arbejder (oprettet 2009 og nedlagt 2013)
  • Stiftsudvalg for mission og religionsmøde (oprettet 2009 og nedlagt 2013)
  • Stiftsudvalg for psykisk arbejdsmiljø (oprettet 2013)
  • Stiftsudvalg for undervisning (oprettet 2009)
  • Stiftsudvalg for økumeni, mission og religionsmøde (oprettet 2013)

Formålet med stiftsudvalgene er, at hjælpe menighedsråd og menigheder med at tilgodese det konkrete kirkelige arbejde i sognene i Viborg Stift, så de kan opfylde Menighedsrådsloven §1 stk, hvori det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Det er stiftsudvalgenes opgave at synliggøre arbejdet på området, så menighedsråd og menigheder og kirkens ansatte oplever det som relevant og brugbart i sognene.